Over CO2

Toekomstige generaties zijn afhankelijk van onze levensstijl vandaag

image description

De groeiende wereldbevolking, de snel opkomende middenklasse in landen als India en China, en de toenemende vraag naar voedsel, energie en goederen zetten onze natuurlijke hulpbronnen onder druk. 75 procent van de wereldbevolking leeft in landen waar de consumptie sneller stijgt dan het milieu zich kan herstellen. In de komende twintig jaar wordt driehonderd procent meer vrachtvervoer verwacht. En als men in China net zo veel energie gaat gebruiken als in de VS, zal de oliebehoefte met meer dan honderd procent stijgen. Dit draagt allemaal bij aan de vorming van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde. Eenvoudig gezegd, verbruiken we met zijn allen meer dan de aarde aankan.

Het broeikaseffect en broeikasgassen

image description

De atmosfeer van de aarde is een relatief dunne luchtlaag die is opgebouwd uit een mengeling van gassen. De lucht bestaat voor 99 procent uit stikstof en zuurstof, en voor één procent uit atmosferische broeikasgassen (o.a. CO2 en methaan). Het broeikaseffect is een proces waarbij warmtestraling vanaf het aardoppervlak door deze broeikasgassen wordt geabsorbeerd. Het gevolg is dat de temperatuur in de atmosfeer hoger is dan het geval zou zijn als de zon de enige warmtebron was. Dit natuurlijke proces tussen zon, atmosfeer en aarde heet het ‘broeikaseffect’ en maakt het leven op aarde mogelijk. Tenminste, als het in balans is: bij een teveel aan broeikasgassen wordt de atmosfeer warmer en dit leidt op zijn beurt tot opwarming van de aarde.

Onze CO2-voetafdruk verkleinen

Door de jarenlange industrialisatie is er enorm veel CO2 in de atmosfeer terechtgekomen.
In 1900 bedroeg de wereldwijde CO2-uitstoot zo’n twee miljard ton; in 2004 was die gestegen naar ruim 27 miljard ton per jaar. Onze CO2-voetafdruk - de totale hoeveelheid broeikasgassen die we produceren door wat we eten, drinken, produceren en kopen - is veel te groot geworden.

Volgens veel experts wordt de aarde momenteel op schrikbarend tempo warmer. Er moet nú iets gebeuren om de opwarming van de aarde te vertragen en uiteindelijk te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wat onze levensstijl betreft, moeten we keuzes maken die tot een meer duurzaam milieu leiden voor onze huidige en toekomstige generaties.

Op weg naar een CO2-neutrale levensstijl

Om een duurzaam milieu te kunnen handhaven, moeten we leven binnen de grenzen van wat het milieu aankan. Er moeten technologieën en vervoerssystemen komen die minder fossiele grondstoffen verbruiken. En zelf moeten we toe naar een meer CO2-neutrale levensstijl, door kritisch te zijn op de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we gebruiken voor onze goederen en diensten. Het meten en toelichten of benadrukken van onze CO2-voetafdruk op producten en voedsel is een veelgebruikte indicator voor de hoeveelheid broeikasgassen die we produceren. Maar het beeld klopt beter als we ook kijken naar zaken als grondgebruik, verzuring, ozonuitputting, energieverbruik en grond- en watervervuiling.

Milieubewust door middel van LevensCyclusAnalyse

Een completer manier om de duurzaamheid van producten te meten, is gebruikmaken van LCA- milieugerichte LevensCyclusAnalyse. LCA is een methode om de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken: van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met de afvalverwerking. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenleving heeft altijd belangstelling gehad voor de financiële prestaties van bedrijven. Maar ook de vraag hoe milieubewust en in maatschappelijk opzicht ze presteren, wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven rapporteren daarom regelmatig over hun prestaties in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door middel van MVO kunnen ze mede laten zien hoe duurzaam en concurrerend ze zijn. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming doet op een eerlijke manier zaken, houdt zich aan de wettelijke vereisten en maakt zich bovendien sterk voor het welzijn van zijn medewerkers, de gemeenschap en de samenleving als geheel.